Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Preke
Na tuisblad
Openbaring 8 - Jesus se wederkoms wag op ons gebede

LITURGIE BY DIE OGGENDDIENS
VOORAF SANG: Sb 5-4:1.
ONS ONTMOET DIE HERE EN MEKAAR
Toetree lied: Lb 159:1
Votum en groetseën
Lofsang: Psalm 149-1: 1.
Geloofsbelydenis
WORD KLEIN VOOR GOD EN BID OM VERSOENING
Wet: Eksodus 20
Sang: Lb 231:1,3.
DOOP KRUGER Baba
Sang: Psalm 105-1:5
Liefdegawes
Kleintjies gaan na eie Woorddiens
ONS LUISTER NA DIE WOORD
Sang: Ps 40-1:4
Skriflesing en prediking
Openbaring 8:1-5
ANTWOORD DEUR GEBED, LIEFDEGAWE EN SANG
Gebed
Lofsang: Sb 5-3:1,2,4
Wegstuurseën.
Sing: Amen

FOKUSGEDAGTE: JESUS SE WEDERKOMS WAG OP ONS GEBEDE
FOKUSVERS:
”Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God” (Open 8:4)

OORSIG
Ongelowiges en gelowiges spot met die wederkoms. Maar waar staan ons op God se kalender?
GOD SE TYDLYN
SKEPPING, sondvloed (Noag), Abraham, Egipte, beloofde land Kanaän, rigters, konings, ballingskap, terugkeer, Messias verwagting. LAASTE DAE: JESUS, HEILIGE GEES - evangelie na die nasies, Satan losgelaat, groot verdrukking, God se wraak op ongelowiges. WEDERKOMS: oordeel en dan die nuwe hemel en aarde.
2000-2017?
Wederkoms? Nee, nog nie. Wat is nog uitstaande? Groot verdrukking: daar is vervolging, maar daar is steeds groei in die kerk, Satan nog nie losgelaat nie, oordeel oor die nasies en laaste tyd vir bekering nog nie daar nie.
ONS TAAK? GETUIES EN GEBEDE
Op God se kalender is ruimte gelaat vir 'n halfuur se stilte. Hy wag! Die gelowiges moet eers hulle taak uitvoer. Jou gebed is jou kragtigste wapen. Gebede word deur engele na God gedra. Gemeng met die reukwerk van Christus se voorbidding styg dit op voor God.
GEBEDE LAAT DINGE GEBEUR
Verrassend is die uitwerking van die wierookbak met gebede: Oordele en nie vrede nie! God waarsku die wêreld en sy inwoners om hulle te bekeer met die oog op die eindoordeel. Wie bid, roep om Goddelike optrede. Nooit mag ons gebede net om ons eie koninkryk draai nie. Bid dat ons mag sien en hoor dat Christus aan die kom is. Eers dan kom ware vrede.

Gemeente!
Wederkomsdatums word voorspel. Dit kom en gaan verby. Ongelowiges en gelowiges spot daarmee. Maar waar staan ons op God se kalender? Openbaring is gegee as troosboek en hulp om die tye te verstaan.

GOD SE TYDLYN – STAAN VAS
OU TESTAMENT: Skepping, sondvloed (Noag), Abraham, Kanaän, ballingskap, Messias verwagting.
JESUS SE KOMS – geboorte, kruisiging, hemelvaart.
LAASTE DAE: HEILIGE GEES uitgestort, kerk uitgestuur, vervolging, evangelie oorwinnend na die nasies, antichriste, valse profete, Satan losgelaat, groot verdrukking (bewaring van gelowiges) deur onheilige Drie-eenheid (Satan, valse profeet en Antichris), God wreek Hom op die ongelowiges,
WEDERKOMS: oordeel oor Satan en sy magte, oordeel oor ongelowiges – laaste oproep tot bekering, opstanding uit die dood, nuwe hemel en aarde.

2000-2017?
Net die wederkoms nog uitstaande! Hoe naby is dit? Dit lyk my nie of alles reeds afgeloop het nie. Daar word die groot verdrukking voorspel. Daar is nou erge vervolging, maar daar is steeds groei in die kerk. Satan is nog nie losgelaat nie, oordeel oor die nasies en laaste tyd vir bekering is nog nie daar nie.
In die boek Openbaring ontvou die panorama van die geskiedenis van die kerk in verskillende gesigte. Die Here Jesus laat die raadsplan van God na sy doel beweeg (Open 5).
Daarin sien ons die voortgang van die kerk, maar ook die bloeddorstige Satan se vervolging. Die enigste TROOS is die belofte van God dat Hy sal wraak neem. In hoofstuk 7 sien Johannes dat die beloftes dat die uitverkore kinders van God hulle ewige bestemming sal bereik, waar is.
Maar dan word die SEWENDE seël oopgebreek! Alles is gereed vir die oordeel van God wat oor die aarde en sy inwoners moet losbreek. Ek kan my indink hoedat die spanning in Johannes se gemoed opgebou het. Maar juis dan ‘n verrassing - eers STILTE.
Die skrikwekkendheid van wat moet kom, bring by die hemelinge 'n knop in die keel. Woorde verstom op die lippe. Hulle swyg in afwagting van die komende gerigte van God. Waar ontsteltenis en skrik gewoonlik net 'n paar minute duur, daal daar in die hemel 'n VOLLE HALFUUR se stilte neer. Geruisloos staan sewe engele voor die troon van God. Daarna ontvang elkeen 'n trompet. Die inwoners van die wêreld moet gewaarsku word oor wat gaan kom.

GEBEDE WORD GEOFFER
Alles is nou gereed. Soos die engele die trompette blaas, sal God se oordele oor die goddelose wêreld losbreek. ... Maar die trompette word nog nie geblaas nie!! Dan sien Johannes 'n engel met 'n goue wierookbak wat 'n offer bring. Die GEBEDE van die gelowiges word saam met wierook geoffer.
Alles kom tot stilstand ter wille van die gebede van die gelowiges. Die lofprysing wat in die hemele tot eer van God weergalm het, swyg ter wille van mense se gebede. Die engele wat die oordele met trompetgeskal moet aankondig, wag ter wille van hulle gebede. So belangrik ag God die gebede dat daar 'n spesiale plek daarvoor in sy raad ingeruim word.
Ons gebede, die gelowiges s'n, word saam met die WIEROOK geoffer. Jesus het “om ons ontwil sy lewe as ’n offergawe gegee het, ja, ’n offer wat vir God aanneemlik was.” (Ef 5:2). Ons gebede, gereinig deur die wierook van die kruisoffer van Jesus Christus, kan as lieflike geur van die altaar af voor God opstyg.
Ons aanbid die Heerser op sy troon, die almagtige lewende God. Maar Hy is tegelyk ook die liefdevolle Vader. Hy hoor en verhoor die roepstem van sy kinders. Jy mag nooit jou gebed minderwaardig ag nie. Jy mag die krag van jou gebed nie onderskat nie. God regeer die wêreld deur die gebede van gelowiges.
Daar is by baie gelowiges iets van 'n gebedstamheid. Wat sal my gebed tog help? dink ons dikwels. Die toekoms word tog bepaal deur magte buite my beheer om. Daarom bid ons nie met erns nie.
Maar ons mag nie so dink nie! God wag op jou gebede. Hy roep die hemel tot stilte om jou gebed te hoor saam met die gebede van ander Christene. Daardeur kom God se raad in beweging.

GEBEDE LAAT DINGE GEBEUR
Na die offer van die gebede vul die engel die wierookbak met KOLE en gooi dit op die aarde. Dan volg donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing. SKOKKEND, die gevolge van die gebede. Die gebede van God se kinders word as't ware weer op die aarde neergewerp ... soos KOLE.
Dan eers begin die sewe engele van die Here om hulle trompette te blaas. Hulle roep die goddelose mensdom vir oulaas tot BEKERING. Ons bid vir die oorwinning van Jesus Christus, dat die ryk van vrede sal kom. Maar vrede op aarde word voorafgegaan deur donderslae, dreunings, weerligstrale en aardbewings.
Vir die ongelowige is dit NATUURVERSKYNSELS, maar ons hoor daarin die harde stem van God: "Bekeer julle, goddeloses, want die eindoordeel sal aanbreek waarna geen bekering meer moontlik is nie".
Wanneer ons gemeente vanoggend God aanbid, moet ons soos op 'n berg gaan staan om met wye blik die verre horisonne van Gods koninkryk te kan raaksien. Hy bepaal die verloop van sake hier en in die ganse wêreld. Daarin het ook jy en ek, hierdie gemeente, 'n plek.
Daar gebeur alreeds skrikwekkende dinge. Nog erger dinge kom. Ons troos uit Openbaring is dat God steeds in beheer is. Die kerk sal nie vernietig word nie, al sal die gelowiges ook daardeur geraak word.
As dit dan sy belofte vir die kerk in die groot geheel is, hoeveel te meer nie vir jou in Namibië nie. Bid dat God jou oë sal open om die spanninge tussen nasies, natuurrampe en vervolging van gelowiges teen die agtergrond van sy heerskappy te kan sien.
Wie met geloofsoë kyk en met geloofsore luister, sien en hoor die naderende Christus. Laat ons Hom getrou dien ... ook met ons gebede ... nou en in die toekoms. Deur die wierook van Jesus se offer aan die kruis sal jou gebede meewerk in die koms van sy Koninkryk.
Moenie moedeloos word nie ... God regeer.
AMEN
Openbaring 13 - Wie die merk van die dier weier sal ly, maar tog geseënd wees

Windhoek-Suid 2015-08-23
LITURGIE BY DIE OGGENDDIENS
Voorafsang: Ps 42-3:1,2 (Spies). Sb 18-7:1,2,3
ONTMOETINGSDIENS
Votum en groetseën.
Lofsang: Ps 105-1: 1, 2
Geloofsbelydenis
VEROOTMOEDIGING- EN VERSOENINGSDIENS
Wet: Matteus 5: 17 - 20. Eks 20
Sang: Sb 8-1: 2 (Eseg 36)
Gebed
WOORDDIENS
Skriflesing en prediking
Openbaring 13: 11 - 18. En 20: 1 - 6
Fokusverse: Open 13: 16,17. Open 20: 4
ANTWOORDDIENS
Liefdegawes
Gebed.
Sang: Sb 18-1: 4, 5
Wegstuurseën
Sang: Amen

Fokusgedagte: Wie die merk van die dier weier sal ly, maar tog geseënd wees.


Fokusvers:
Hy (die dier uit die aarde) verplig alle mense ... om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra (Open 13:16)


OORSIG
Jy kan nie maklik oorleef sonder om kos te koop nie. Dit sou 'n moeilike keuse wees om jou reg om te koop prys te gee. Die dier uit die aarde is die groot bedrieër wat jou ter wille van materiële oorlewing sy merk wil laat dra.
WIE DIE MERK VAN DIE DIER DRA ...
Die slawe van destyds het 'n brandmerk of tatoeëermerk gedra om te wys wie se eiendom hulle is. God se volk is opgeroep om sy teken te dra deur hulle navolging van sy wet (Deut 6:8). Hy laat merk sy dienaars met 'n seël sodat hulle nie in die oordeel sal verlore gaan nie (Open 7:3). Die dier verplig alle mense om sy merk te dra met die voordeel om te kan koop en verkoop. Die merk is die getal 666. Jy het wysheid nodig om die getal te ontsyfer. Die merk beteken 'n keuse vir Satan, die Antichris en die valse profeet, maar teen God.
WIE DIE MERK NIE DRA NIE ...
Die valse profeet het groot mag. Hy doen groot tekens, wondertekens om te mislei en kan mense laat doodmaak. Hy wil alle mag oor die besigheidswêreld verkry. Mense wat nie sy merk dra nie, sal materieel swaarkry. Jy kan nie sy merk dra en God verloën nie. Wie nie sy merk dra nie, sal op die dag van oordeel nie saam met Hom veroordeel word nie. Hy sal die ewige seën van God ontvang.

JY WEET DAN WAT OM TE KIES.

Geliefde Gemeente!
Indien jou vyand die beheer kry oor die besigheidswêreld, kan hy jou afpers. Hy laat jou toe om te koop, mits jy aan sy kant is. Maar hoe ver mag ek as Christen gaan om my reg om te koop te behou? Die boek Openbaring voorspel dat die Satan se handlangers die mag om te koop en te verkoop sal misbruik om mense aan sy kant te kry. Die uiteinde daarvan is die oordeel van God oor diegene wat die merk van die dier wil dra, sodat hulle mag besigheid doen.
In Openbaring 12 en 13 word drie figure aan ons voorgehou: 'n vuurrooi draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde. Die draak is die Satan self wat die kind Jesus wou verslind, maar nie kon nie (Open 12). Na Jesus se hemelvaart word die Satan op die aarde neergewerp.
Maar die draak is nie alleen nie. Hy het twee bondgenote.

 • Uit die see kom die dier te voorskyn. Hy het heersersmag, is wreed en bloeddorstig teenoor sy onderdane. Hy word ook genoem die Antichris. Hy kom uit die see, wat die nasies van die aarde voorstel. Mense verwonder hulle oor sy mag, aanbid hom en die Satan. Hy laster teen God, die hemel en die hemelwesens.

 • Naas die dier uit die see sien Johannes ook 'n dier uit die aarde, wat lyk soos 'n lam maar praat soos 'n draak. Hy word ook genoem die valse profeet wat die mense verlei om die Antichris te aanbid. Hy mislei mense met wondertekens. Hy lyk soos 'n lam, maar is wreed soos 'n draak. Hy laat die mense wat nie die beeld van die Antichris aanbid nie doodmaak.

WIE DIE MERK VAN DIE DIER DRA ...
Hierdie dier uit die aarde, die valse profeet, sal op 'n baie slinkse manier die mens se drang tot materiële oorlewing misbruik om die wêreld navolgers van die Antichris te maak.
Hy dwing mense om die merk van die valse profeet te dra.
Dan alleen sal hulle kan besigheid doen, koop en verkoop.
Vir ons is dit ’n vreemde begrip, om ’n merk te dra.
Dit was destyds egter algemene gebruik dat die slawe as eiendom van hulle eienaars gemerk is.
Die Ou-Testamentiese volk van God is ook aangesê om die wet van die Here so na te kom, dat dit soos ’n herinneringsteken op hulle hande en ’n merk op hulle voorkoppe sal wees (Deut 6: 8). Daardeur wys hulle dat hulle behoort aan die God wat hulle uit Egipte verlos het. Hulle dien Hom deur sy wet na te kom. In die nuwe verbondstyd word kinders gedoop en ontvang so God se verbondsteken.
Die valse profeet eis dat sy volgelinge sy merk op die regterhand en hulle voorkoppe dra. So word sy mag afgedwing en kan hy toelaat wie mag koop en verkoop. Hy wil deur die besigheidswêreld 'n vashou kry op alle mense: klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe. Die lokaas vir sy volgelinge is rykdom, materiële voorspoed, beskikbaarheid van die lewensnoodsaaklikhede.
Maar wat is hierdie merk wat die mens moet dra?
Dit is die getal van die valse profeet, 666. Die getal gee die naam van die valse profeet vir ons. Johannes hoor en skryf neer: Die een wat die getal wil ontsyfer het groot wysheid nodig. In Hebreeus en Grieks, die twee tale waarin die grootste dele van die Ou en Nuwe Testament oorspronklik geskryf is, het die alfabet ook as getalle gedien. A was bv 1, B = 2, C = 3, ensovoorts. Die getal van iemand se naam is gelyk aan die waarde van sy naam se letterwaardes.
Hierby sluit Johannes aan. Die somtotaal van die naam van die dier uit die aarde is 666. Ons weet dat dit na 'n mens verwys. Maar die leser moet self ontsyfer wie se naam hierin opgesluit is. Skynbaar was dit vir die eerste lesers nie onmoontlik om die naam te ontsyfer nie. Keiser Nero van die Romeinse Ryk se naam in Hebreeuse letters gee die totaal van 666. Dit wys egter nie net op hierdie een keiser nie, maar na die valse profeet wat die hele mensdom sal kan verlei - uitgesonderd diegene wat aan God behoort. Wie sal uiteindelik die een wees wie se naam 666 is? Of wat beteken die dra van die merkteken van die dier op die regterhand en die voorkop? Daar is werklik wysheid nodig.
Kom ons vergelyk net eers twee dinge met mekaar voordat ons 'n toepassing vir vandag probeer maak.
WIE DIE MERK NIE DRA NIE ...
Die twee dinge wat ons moet vergelyk, is

 1. die twee persone wat volgens Openbaring merktekens gee,

 2. wat hulle daarmee belowe,


en dan kan ons in die derde plek kyk na die twee tipes mense wat die twee merktekens dra.

 1. God laat sy eiendom merk met ’n teken op die voorkop.
  In Openbaring 7 word die gelowiges daarvan verseker dat hulle as dienaars van God sy merkteken op die voorkop ontvang, voordat die oordele van God oor die aarde kom.
  Mense met die teken sal nie in die tye van swaar lyding op aarde deur God verlaat word nie.
  In Openbaring 20:4 word die gelowige se verwagting vir die lewe na die dood soos volg beskrywe:
  Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus duisend jaar lank geregeer.

  God merk sy kinders, Hy ken hulle, maak hulle sy eiendom deur die bloed van Christus. Geen sigbare merk op die voorkop nie, maar sigbaar in hulle manier van optrede. Hulle hou aan die getuienis van Jesus en die Woord van die Here vas - selfs al word hulle doodgemaak daaroor. In Openbaring beloof Hy: Hulle sal ná hulle lewe op aarde steeds lewe, in die hemel sal hulle heersers wees saam met Christus. En wanneer Christus weer kom, sal hulle deel hê aan die volmaaktheid op die nuwe aarde.

 2. Die Satan gee ook ’n merk.
  Die Satan se merk word nie op 'n liefdevolle manier, wat redding verseker, gegee nie. Nee, dit word afgedwing. Elkeen - kind en volwassene, ryk en arm, slaaf en vryman - word verplig om die merk van die dier te dra. Daar is ’n voordeel vir hulle wat nie weier nie. Hulle sal kan koop en verkoop. Hulle sal nie uit die besigheidswêreld afgesny word nie. Materiële voordeel vir hierdie lewe op aarde. Lyding deur armoede en honger as hulle nie sy merk dra nie.


Maar watter verwagting het daardie mense op die lang duur? Daar kom ’n dag dat die twee diere, die Antichris en die valse profeet veroordeel word. Hulle magspel kom tot ’n einde wanneer die Almagtige hulle tyd beëindig. Dan word hulle in die vuurpoel gegooi. Hulle kan vir hulle gemerktes geen langdurige seën beloof nie. Slegs kortstondige voordeel om te kan koop en verkoop.
En vir diegene wat wel die merk van die dier geneem het, wat wag op hulle? Hulle sal geen deel hê aan die lewe met God na die dood nie. Hulle siele word in bewaring gehou tot op die dag van die eindoordeel wanneer Christus weer kom. Dan sal hulle uit die dood opgewek word en die straf van God ontvang. Daar waar die Satan, die vuurrooi draak, en sy bondgenote - die diere uit die see en die aarde - hulle einde vind, sal die wat die merk van die dier gedra het ook hulle einde vind. In die ewige poel van vuur.
TOEPASSING
Gemeente, ons kan nou een van twee doen wanneer ons die getal 666 probeer ontsyfer. Ons kan soos sommige voortvarende mense berekeninge probeer maak om aan die getal 666 ’n letterlike betekenis te heg.
Moet ons so met hierdie boodskap omgaan? Moet ons slegs oppas dat ons nie ’n sigbare merkteken op die hand kry nie, ook nie op die voorkop nie? Moet ons skepties staan teenoor alle vorme van elektroniese bankwese, soos sommige beweer?
Moet ons die naam van ’n persoon bereken en dan daardie persoon vermy en nie aan hom onderdanig wees nie?
Is ons lewe met God dan verseker?
NEE, liewe lesers van Openbaring, ek meen die wysheid wat God gee in die berekening van die getal van die mens, 666, en die vermyding om die merk te dra, lê op ’n ander vlak. Dis op ’n meer subtiele vlak. Satan saai deur sy valse profeet die saad wat lyk om ’n goeie oes te lewer.
Hy verlok die mensdom met allerlei middels om sekerheid in geld en handelsmiddele te soek. Mense is bereid om hulle Christelike beginsels daarvoor op te offer. Wie die merk van die dier op die HAND dra, gee nie om om ’n skyn-Christelike lewe te lei nie. Hy gee nie om om van dieselfde oneerlike metodes as die ongelowige gebruik te maak om geld te verdien nie. Hy gee nie om om die mense uit te buit op daardie punte waarop die mens die swakste is nie: sy sug na oorlewing, sy sug na mag, sy sug na genot, sy sug na sedeloosheid, ensovoorts.
Die mag van die dier is baie sterk in die ekonomiese klimaat waarin ons tans leef. Ons word vasgevang in ‘n skuldspiraal, dat ons later net werk om skuld af te betaal: op my motor, huis, sitkamerstel, TV, ens. Ook vasgevang in die vrees om my werk te verloor. Ek is slaaf van my werk en verloor later balans om tyd vir God en sy kerk, en ook vir my gesinsbande te hê. Baie van ons lidmate – veral in senior poste – moet die werk van twee of meer mense doen. En ons doen dit maar, ten koste van ons gesondheid en ons verhoudinge met God en ons naaste. Sien u hoe die merk van die dier subtiel op ons hand en voorkop afgedruk word. Ons dien later nie die Here God met ons arbeid nie, maar die dier, die valse profeet.
Wie die merkteken van die dier op sy VOORKOP dra, se denke is in lyn met dié van die valse profeet wat God belaster, wat oortuig word deur die wondertekens van die valse profeet. Sy verstand is verduister om nie die valsheid raak te sien nie.
God roep my en jou op om met die WYSHEID van sy GEES daagliks ja of nee te sê. Is ek bereid om nee te sê wanneer ek my Christenskap of beginsels moet prysgee, of gaan ek maar met die massa saam in alle vorme van koop en verkoop? Is ek bereid om my werk te verloor, om uit die gemeenskap gestoot te word, om bevordering prys te gee, om minder wins te maak ter wille van my Christenskap?
Namate die dag van die Here nader kom, sal die dwang van die antichristelike magte nog sterker word teen die gelowiges. Die tyd sal kom wanneer dit lyk asof die hele mensdom vasgevang is in die hande van die Bose. Die Satan en sy bondgenote sal heers oor die handelsbanke, oor die groot besighede, oor die finansieringsinstellings. God sal hom daartoe toelaat.
Steeds mag ons nie ter wille van oorlewing op hierdie aarde aan die eis van die dier om sy merk te dra, toegee nie.
Volhard op die pad van die ware verlossing deur Jesus Christus. Wees verseker daarvan dat God jou te midde van die grootste teenstand en lyding op materiële gebied steeds sal bewaar. Hy sal nie toelaat dat jy verlore gaan nie.
Volhard in die uitdra van die ware evangelie, die Boodskap van daardie rykdom, wat veel meer is as wat hierdie wêreld kan bied. Dit wat nie deur mot en roes verniel kan word nie. Hou vas aan die getuienis van Christus. Moenie twyfel oor die beloftes van seën te midde van die grootste beproewing, maar ook van die ewige seëninge wat in die hemel vir God se kind in bewaring gehou word.
Tree op met wysheid. Beoordeel met die kennis wat van die Gees kom. Vermy die verleiding van die valse profeet.
Leef jou Christenskap uit soos dit pas by iemand wat God se teken op jou hande, jou voorkop en jou deurkosyne dra.

Amen.