Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Preke
Na tuisblad
Numeri 6 - So seën God ons deur woorde en dade.

LITURGIE BY DIE NAGMAAL
Toetree lied: Lied 151:1,2.
ONS ONTMOET DIE HERE EN MEKAAR
Votum en groetseën
Sang: Ps 145-1:1,5,12
Geloofsbelydenis
VEROOTMOEDIGING EN VERSOENING
Wet : Verbondsbeloftes
Sang : Ps 130-1:2
ONS LUISTER NA DIE WOORD
Skriflesing en prediking
Numeri 6:22-27
Sang : Sb 20-2:7
BEDIENING VAN NAGMAAL
Sang : Psalm 23-1:3
Sang met toetrede : Ps 89-1: 1,2,3,6.
Sang aan die tafel : Ps 20-1:1,2,3,4.
Gebed

FOKUSVERS :
Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee! (Numeri 6:24-26)

FOKUSGEDAGTE : SO SEËN GOD ONS DEUR WOORDE EN DADE.

Lees aan tafel :
Rom 10:11-15. Rom 12:11-21. 1 Pet 3:8-12.

DIE HERE SEËN EN BESKERM
Die HERE, JHWH, gee aan Aäron en sy seuns die opdrag om sy volk te seën.
Die God van die verbond praat deur sy priesters met sy verbondsvolk,.
Die “seën” was veel meer as net ’n gebed om seën. Dit was eerder ’n amptelike toesegging van seën aan die aanwesiges.
DIE HERE SIEN JOU RAAK EN BELOOF GENADE
Hy sal tot jou redding verskyn, dit is: die Here sal jou raaksien, naby jou wees onder alle omstandighede. Hy beloof genade. Hy sal Hom ontferm en help, sodat dit met sy volk sal goed gaan.

Liewe verbondskinders van die Here!
In 15 woorde word die hart van die Here vir sy volk oopgemaak. Aäron en sy priester-nageslag kry opdrag om die verbondsvolk te seën.
Drie maal word die Naam HERE (JHWH) in hierdie seën vir Israel genoem. Die ander 12 woorde voltooi die wonderlike toesegging.
In hierdie getalle word die Here se bedoeling vasgelê: 3 x JHWH = die volheid van God, wat Hom in ‘n verbond aan sy volk verbind het. Ons ken Hom as Vader, Seun en Heilige Gees. Drie, maar tog een.
12 = die volle getal van die volk van God, die 12 stamme van Israel. Vir ons beteken dit die volle kerk van Christus uit alle volke en nasies.
Die Here sal julle seën
en julle beskerm;
die Here sal tot julle redding verskyn
en julle genadig wees;
die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee!


Die eerste deel gee die HERE se seën in sy mees algemene vorm. Die tweede beklemtoon God se vriendelikheid en genade, en die derde beklemtoon God se krag oor die mensdom. Die klimaks word bereik met die finale belofte: “Ek sal aan julle VREDE gee”.
Waarom hierdie seën? Omdat die kinders van die Here, sy kerk op aarde, so afhanklik is van God se seëninge. Die HERE se volk kon nie sonder sy seën die beloofde land bewoon en geniet nie. Ons ken die uitspreek van die seën van die Here aan die begin en afsluiting van die erediens. Ons is net soos Israel afhanklik daarvan. Sonder God se seën kan ook ons nie leef nie, kan die kerk nie bestaan nie, is ons sonder hoop in die wêreld.
Kom ons kyk wat die Here se seën in Numeri 6 vir ons inhou.

DIE HERE SEËN EN BESKERM
Die eerste woorde beklemtoon die hoofsaak: Die HERE sal julle seën en julle beskerm.
Die “seën” was veel meer as net 'n gebed om seën. Dit was eerder ’n amptelike belofte van seën aan die aanwesiges. Daarom die beloof die Here: As die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, sal Ek hulle seën.
Die Israeliete het hierdie seën beleef as 'n werklikheid. Hulle het onthou dat die Here hulle in die verlede geseën het, steeds besig is om hulle te seën en daarom ook in die toekoms nog sal seën! Seën het baie betekenisnuanses soos geluk, vrugbaarheid en geborgenheid by God. Die seën van die HERE is gewoonlik in materiële dinge beloof.
Die omvattende betekenis daarvan word in Deut 28 opgesom:
3“Jy sal geseën wees in die stad, jy sal geseën wees in die oop veld.
4“Jou nageslag sal geseën wees, en die opbrengs van jou lande en die aanteel van jou diere, jou kalweroes en jou lammeroes.
5“Jou oesmandjie en jou knieskottel sal geseën wees.
6“Jy sal geseën wees waar jy ook gaan.
7“Die Here sal jou vyande wat jou aanval, vir jou laat vlug. Hulle sal uit een rigting teen jou opruk, maar in talle rigtings voor jou uit vlug.
8“Die Here sal die seën beveel om oor jou te kom, oor jou graanskure en oor alles wat jy aanpak. Die Here jou God sal jou seën in die land wat Hy aan jou gee.
9“As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, sal Hy jou in stand hou as sy heilige volk soos Hy met ’n eed aan jou beloof het.
10“Al die volke op die aarde sal weet dat die Naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal bang wees vir jou.

Die belofte van die HERE is dat Hy sy volk sal beskerm. Hy sal hulle bewaar, by die huis en in die werk, mens en dier, in hulle gesinne en waar hulle geboer het.
Die priesters het opdrag gehad om met uitgestrekte arms die seën oor die volk uit te spreek. Hulle was God se woordvoerders. Tog was hulle ingesluit by die volk wat geseën is. Hulle en die volk kon in hulle gedagtes die hande van die Here sien, wat oor hulle is, wat uitdeel, wat vashou, wat seën.
Daarom gemeente, wanneer ons die oop hande en uitgestrekte arms van die predikant sien met die wegstuurseën, onthou dan God se belofte: “Spreek julle die woorde van seën, Ek sal dit waar maak.” Die lewende Here, JHWH van die verbond, Ek is wat Ek is, wil elkeen van sy kinders seën. Omvattend seën: jou persoonlike welsyn, in jou huis, in jou beroep, in jou land, in jou gemeente.

DIE HERE SIEN JOU RAAK EN BELOOF GENADE
Die tweede deel van die seën wat God oor ons uitstort, beskryf letterlik dat God se gesig 'n helder lig laat uitstraal. Hy kom na ons in ons donkerste oomblikke. Sy lig is nie soos ‘n warm vuur wat verbrand nie, maar soos die lewegewende sonlig wat pad aandui, wat uitkoms gee.
Daarom dat GENADE daarmee saam aan ons toegesê word. Hy ontferm Hom oor ons. Hy sien ons raak in ons sondeskuld, maar veroordeel nie. Nee, Hy vergeef uit genade. Die Israeliete het God se genade by die tabernakel (later tempel) beleef, wanneer die priester ‘n lam geoffer het vir die persoon wat sy sondeskuld kom bely het. Daar is voorbidding gedoen en God se genade en vergifnis is afgesmeek.
Daarna kon die persoon, vir wie die offer en gebed gedoen is, huis toe gaan met die woorde van die HERE se seën in sy ore: die Here sal tot julle redding verskyn en julle GENADIG wees. (Tollenaar se gebed)
As ons die beskrywing van Paulus aan die Efesiërs lees, verstaan ons iets van hierdie deel van die priesterlike seën: “
Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. 4Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. 5Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!” (Ef 2:3-5)

Waarlik die Here laat die lig van sy gesig helder oor ons skyn, sodat ons sy genade leer ken en seker kan wees van sy liefdevolle vergifnis t.w.v. Jesus Christus.
Gemeente, daarom is dit so belangrik om na die samekomste van die gemeente te kom. Soos die Israeliet van ouds met die offerande wat vir hom by die heiligdom van God gebring is, versterk is, so word ons deur God se seën by die eredienste versterk in ons geloof.
Wie van ons kan vanoggend met ‘n rein gewete voor God kom staan en sy onskuld verklaar? Dat ek nie sondige gedagtes koester nie, dat ek nie liefdeloos gepraat of geskinder het nie, dat ek nie in my dade selfsugtig en sonder omgee vir God en my naaste was nie?
Ondersoek ons ons harte en gedagtes, kom lê die sondebesef soos ‘n donker wolk oor ons. Maar God wil ons nie daar los nie. Nee, Hy kom seën elkeen wat berou het oor sy sondes met die woorde van sy seën: “Die Here is naby jou, Hy sien jou donkerheid raak en Hy is jou genadig.
AMEN.

LITURGIE BY DIE NABETRAGTING
Liefdegawes
Sang: Ps 116-2: 1, 2.
WOORDDIENS
Skriflesing en prediking
Numeri 6:22-27
ANTWOORDDIENS
Dankgebed.
Lofsang: Ps 67-2: 1, 2, 3
Wegstuurseën.
Sang: Sb 13- 1. Amen.

FOKUSVERS:
“... die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!” (Num 6:26)

FOKUSGEDAGTE: DIE HERE VERHOOR GEBEDE EN BELOOF VREDE

Hy hoor nie net ons gebede nie, maar verhoor. Hy antwoord op gebede. Hy gee vrede!
Die hele sosiale, godsdienstige en ekonomiese lewe van die gelowige word geraak deur die “vrede” wat hom toegesê word.
Wanneer die Here “goeie woorde” laat spreek, dóén Hy dit ook.

Geliefdes!
Ons het voor die nagmaal-gebruik gehoor:

DIE HERE SEËN EN BESKERM en DIE HERE SIEN JOU RAAK EN BELOOF GENADE

Die seën wat die Here oor sy volk laat uitspreek eindig met die hoogtepunt:
DIE HERE VERHOOR GEBEDE EN BELOOF VREDE.
Hierdie laaste deel van die HERE se seën beloof dat God met ons kommunikeer. Hy hoor nie net nie, maar verhoor, Hy antwoord op ons gebede.
Die Israeliete in die woestyn het ervaring daarvan gehad. Moses het gebid en God het uitkoms gegee. Hy het vir die bewaring van die volk gepleit, en God het die gebede verhoor. So was die Here met Josua en is die volk die beloofde land ingelei.
Die Psalms sing van God wat die stem van sy kinders hoor, luister en daarop antwoord. Geen gebed van God se kinders bly onbeantwoord nie. Nee, Hy verhoor en gee in sy Woord, in ons gedagtes of deur iemand anders vir ons die antwoorde op ons gebede. Selfs al moet ons soms lank bid en worstel om God se antwoord te hoor en verstaan, en daarby te berus.
Daarom is dit so heerlik dat God sy seën oor ons afsluit met die belofte: “ek sal aan julle vrede gee!”. Die hele sosiale, godsdienstige en ekonomiese lewe van die gelowige word geraak deur hierdie “vrede” wat hom toegesê word. Dit kan byvoorbeeld dui op goeie gesondheid (vgl. Ps. 38:4), voorspoed op landboukundige terrein (vgl. Ps. 72:3,16; 147:14) en ’n goeie verhouding tussen God en mense (vgl. Ps. 85:9–14).
Dit word dus duidelik dat die “seën” van die Here nie sonder gevolge is nie. Wanneer die Here “goeie woorde” spreek, dan word dit in dade van liefde opgevolg.
Met vrede in ons hart kan ons telkens van die erediens weggaan, uit ons binnekamer gaan, van die omgeegroep se gebede af terugkeer huis toe, van die huisgodsdiens se gebed af opstaan.
Waarlik – die seën van die Here is nie ‘n versoek of gebed nie. Nee, dit is die amptelike toesegging van ons HERE se seën vir ons, vir elkeen individueel, maar ook vir ons hele gemeente saam.
AMEN

GEBED
Lofsang: Ps 66-1:1,9

WEGSTUURSEËN
Die Here sal vir jou goed wees
en vir jou sorg.
Die Here sal jou raaksien
en vir jou sy liefde gee.
Die Here sal jou goedgesind wees
en vir jou vrede en voorspoed gee.