Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Preke
Na tuisblad

Nuwe Preek

Romeine 1 - Die toorn van God - begryp ons dit?

LITURGIE BY DIE OGGENDDIENS
Voorafsang: Ps 59-1:1,10. Sb 20-1:1,2.
ONTMOETINGSDIENS
Toetreelied: Sb 20-1:6
Votum en groetseën.
Sang: Lb 190:1,3.
Geloofsbelydenis
VEROOTMOEDIGING- EN VERSOENINGSDIENS
Wet: Tien Gebooie
Vryspraak: Openbaring 3 (Sardis)
Sang: Ps 38-1:1,17.
Gebed
LIEFDEGAWES WORD OPGENEEM
KLEUTERS GAAN NA EIE WOORDDIENS
WOORDDIENS
Sang: Ps 90-1:1,4.
Skriflesing en preek
Romeine 1:18-2:11
ANTWOORDDIENS
Gebed.
Sang: Lb 245:1,2,3.
Wegstuurseën
Sang: Sb 13-2. Amen

FOKUSGEDAGTE: DIE TOORN VAN GOD – BEGRYP ONS DIT?
FOKUSVERS:
“God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk.” (Romeine 1:18)
Uit sy hemelse woonplek wys God dat Hy baie kwaad is oor al die sondige dinge wat die mense hier op aarde aanvang. Hulle verruil die waarheid vir leuens. Daarom is dit net hulle eie skuld dat God nou vir hulle kwaad is. (Die Boodskap)

OORSIG
God en sy liefde, net soos God en sy toorn, is nie speel-speel nie. Hy vertoorn Hom verskriklik oor die sonde.
DIE TOORN VAN GOD - ANDERS AS KWAAD WEES
“Toorn” beteken om op ‘n ander manier kwaad te wees as 'n mens. God vertoorn Hom wanneer sy liefde verwerp, of sy Naam onteer word, en omdat mense Hom nie dank en eer nie. Ons merk Sy toorn by die sondvloed, by Sodom en Gomorra en veral in die verskriklike kruisdood wat Jesus moes sterf.
DIE STRAF WORD NOU REEDS ERVAAR
God straf goddeloses in hierdie lewe ook. Hulle word oorgegee aan sedelose drange en ontvang die straf daarvoor in hulle liggame. Drankmisbruik lei tot ernstige siektes, leuens bring ongeluk. Dit lyk wel soms of goddelose nie gestraf word nie. God stel hulle egter op gladde plekke van skynbare voorspoed (Psalm 73).
KAN ONS DIE TOORN VAN GOD ONTVLUG?
Daar is slegs een pad om die straf van God te ontkom. Jesus Christus het die toorn in die plek van sondaars kom dra. Wie sy kruisdood in die geloof aanvaar, ontvang vryspraak van alle sondes.
WORD GELOWIGES DAN NOOIT GESTRAF NIE?
Die Here wys ook sy toorn wanneer gelowiges dwaal – soos met afgodsdiens (Eks. 20:5), wanneer Christus in die gemeente onteer word (1 Kor. 11:32), wanneer hulle verlei word (Ef. 5:6). Dan straf Hy nie, want Jesus het die straf gedra. In sy liefde roep Hy tot bekering, sodat ons nie die ewige straf sal ontvang nie.

Geliefde Gemeente!
Toorn is ‘n vreemde woord. Dit is iets anders as woede, soos wanneer ‘n mens 'n emosionele uitbarsting het. So iemand sal miskien skreeu, huil, raas, iemand slaan, of selfs in padwoede ‘n hokkiestok gryp en ‘n ander man se motor vol duike begin slaan.
God se toorn is egter nie onbeteueld nie, dit is nie onbeheerbare woedeuitbarstings nie; dit is 'n beplande, gekontroleerde uiting van afkeuring.
Ons leef in ʼn tyd waarin skokkende dinge gedoen word. Wreedheid teenoor mense, bedrog, misbruik van mag, sedeloosheid, laster van God se Naam. Dit voel of die goddeloosheid van die mensdom hande uitruk.
As kind van die Here is dit byna onverstaanbaar dat mense so openlik uittartend teenoor God kan wees. Hoe voel God dan daaroor? Sien Hy alles maar oor? Of ontstel dit Hom ook?

DIE TOORN VAN GOD
In ons teksverse lees ons van die toorn van God. Hy openbaar dit uit die hemel. Jy gaar deur jou onbekeerlikheid die toorn van God op wat op die oordeelsdag oor jou sal kom.
Wat is hierdie TOORN van God? Toorn beteken om verskriklik kwaad te wees. God se toorn is kwaad word soos wat geen mens kan wees nie. Waaroor gaan dit? Eerstens moet ons erken dat daar niks op hierdie aarde is waarmee die toorn van God vergelyk kan word nie!
Wat vertoorn God dan so?
God is liefde. Wanneer die liefde verwerp word en 'n mens volhard in onbekeerlikheid en afgodsdiens, maak die liefde plek vir sy toorn. Die mense wat God se liefde ken, besef ook hoe groot sy toorn is en vrees dit. Diegene wat egter nie sy liefde en sorg raaksien nie, het gewoonlik ook geen begrip vir sy toorn nie.
Die oorsaak vir God se toorn word in Romeine 1 en 2 gestel:

  • Die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense.

  • Mense wat die waarheid onderdruk.

  • Hulle weet van God, maar eer en dank Hom nie

  • Die skepsel word vereer in plaas van die Skepper.

  • Verharding en onbekeerlikheid duur voort.


DIE STRAF IS TYDELIK EN EWIG
Waarin sien ons die uitwerking van God se toorn? Hy straf dit TYDELIK EN EWIG met 'n regverdige oordeel. Hy sien geen sonde oor nie, alle sonde word gestraf - nou in hierdie lewe of in die eindoordeel.
In hierdie wêreld nog straf God mense vanweë onsedelikheid. Die openbare media is vol van geslagsiektes wat deur seksuele losbandigheid versprei. Ongeveer 13% van die Namibiese bevolking tussen 15 en 49 jaar ly aan VIGS. In Namibia, HIV is mainly spread through heterosexual sex, driven by high rates of multiple and concurrent partnerships, transactional sex and child abuse, ... high rates of alcohol abuse, ... and a decline in marital and cohabiting unions
Onvermydelik laat Rom 1:27 ons daaraan dink: Mense wat nie die seksuele reëls van God eerbiedig nie “...bring oor hulleself die verdiende straf vir hulle perversiteit.
Ons kan Romeine 1 nie ignoreer waar dit duidelik praat oor die gevolge wat ’n sondige lewenstyl bring nie. God straf ook in die tydelike lewe. Die sonde van leuentaal word gestraf deur die kwade gevolge. Oneerlikheid, diefstal, bedrog bring vrugte voort wat deur God gestraf word. Hoogmoed lei dikwels tot 'n harde val en vernedering. Gierigheid en onbeteuelde materialisme dra bitter vrugte.
Ons merk hoedat nie net individue nie, maar ook gesinne, volke en state ly onder die gevolge van 'n sondige optrede. Daarom is die wêreld vol onrus, revolusie, oorlog en selfvernietiging.
Die ongelowige sal vir jou sê dat dit die "natuurlike gevolge" van die mens se optrede is. Uit God se Woord weet jy as gelowige dat dit God se straffende hand is.
Hy straf dus reeds in die hede met sy tydelike strawwe.
Dit lyk soms in hierdie wêreld of die goddelose NIE GESTRAF word nie, maar van kwaad na erger gaan. Ten spyte van bedrog en diefstal word die goddelose besigheidsman soms skatryk. Dobbelsale pryk met die prag en praal van die wêreldse skatte en daar gebeur niks met hulle nie. Die dobbelaar wen groot somme geld en dit lyk asof hy geseënd is. Waarom straf God hulle nie? Psalm 73 leer ons:
"U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle."

Die EWIGE STRAF hou verband met die tydelike. 'n Duidelike voorbeeld daarvan is in 1 Kor. 11:32 waar oor die ongepaste nagmaalviering gewaarsku word. Daarin openbaar God dat die tydelike straf, siektes en dood, die gemeente tref. Maar indien hulle nie tot bekering kom nie, sal die ewige straf hulle uiteindelik saam met die goddelose tref.

KAN ONS DIE OORDEEL VAN GOD SE TOORN ONTKOM?
Daar is geen ander wyse waarop enige mens kan vrykom van die ewige straf van God nie as alleen in Christus.
36Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. (Joh 3:31-36)

Juis om gelowiges in Christus te behou, straf God hulle ook tydelik. Hy tug hulle soos 'n Vader wat sy kinders liefhet.
Die skyngelowige wat volhard in die sonde sal later die ewige straf ontvang. Johannes die Doper het gewaarsku:
“Julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is.” (Mat 3:7)


WAT STAAN ONS TE DOEN, GEMEENTE?
  • Ons moet mekaar opskerp om nie die toorn van God oor sonde te onderskat nie. Hy straf nou in hierdie lewe, maar ook in die ewigheid.

  • Ons moet ons kinders met groot erns opvoed dat ons die genade en liefde van God in Christus nie moet verwerp nie.

  • Ons moet onsself voortdurend toets of ons in opregtheid as gelowiges goeie vrugte dra. Is gehoorsaamheid aan die Woord van die Here vir ons belangrik?

  • Skyngelowiges sal nie aan die toorn van God ontkom nie.

  • Wanneer goddeloosheid in die wêreld ons ontstel, moet ons nie hoop verloor nie. God sal in sy regverdigheid op sy tyd die oordeel vel.

Onthou die woorde van Romeine 2:4-8
“Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? 5Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. 6Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade: 7aan dié wat in goeddoen volhard en op dié manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee Hy die ewige lewe; 8maar dié wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf Hy in sy toorn.

AMEN.

EKSODUS 20 – Lewende Bybel
Die Here se wet
20 Toe het God vir hulle al hierdie voorskrifte neergelê:
2“Ek is Die Here, Ek is julle God, en dit is Ek wat julle uit Egipte vrygemaak het waar julle slawe was.
3“Ek is die enigste God — daar mag vir julle nooit ’n ander god bestaan nie.
4“Julle mag nie vir julle in beeld maak wat lyk soos iets wat in die hemel of op aarde of in die water onder die aarde is 5met die doel om dit te vereer of te aanbid nie. Want Ek is die Here. Ek is julle God en Ek kan nie verdra dat julle iets anders aanbid nie. As iemand My nie eerste stel nie, straf Ek hom vir die kwaad wat hy My daardeur aangedoen het, maar Ek straf ook sy kinders en kleinkinders en agterkleinkinders. 6Maar tot in die duisendste geslag bly Ek getrou aan dié wat My liefhet en doen wat Ek beveel het.
7“Julle mag nie die Here julle God se naam onverskillig gebruik nie, want as iemand dit doen, sal Ek hom verseker straf.
8“Onthou dat die sabbat vir julle ’n besonderse dag moet wees. 9Daar is vir julle ses dae om al julle werk te doen, 10maar die sewende dag is die rusdag wat die Here julle God self opsygesit het. Daarom mag julle nie op die sabbat werk nie, en dit geld ook vir almal wat by julle is — julle kinders en julle werksmense en julle diere en selfs vir die mense uit ander volke wat saam met julle woon, 11want die Here het ses dae lank gewerk toe Hy die hemel, die aarde en die see gemaak het met alles wat daarin is, maar op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het Hy die sabbat geseën en dit ’n besonderse dag gemaak.
12“Julle moet respek hê vir julle ouers. Dan sal julle toegelaat word om lank te bly op die grond wat die Here julle God vir julle gee.
13“Julle mag nie moord pleeg nie.
14“Julle mag die huwelik nie verbreek nie.
15“Julle mag nie steel nie.
16“Julle mag nie valse getuienis teen iemand aflê nie.
17“Julle mag nie iets begeer wat aan ’n ander mens behoort nie — wat dit ook al is, sy huis of sy vrou of sy slawe of sy vee of enigiets.”

18Die volk het bang geword en gebewe vir die donderslae en weerlig, die trompet se klank en die rook wat by die berg uitgekom het. 19Hulle het al verder padgegee van die berg af en by Moses gesoebat: “Praat jy liewers met ons en ons sal luister. Maar laat God tog ophou om met ons te praat, want anders is ons dood.”
20Maar Moses sê vir hulle: “Julle hoef nie bang te wees nie. God het maar net gekom om te kyk wat julle sal doen. Hy wil hê dat julle altyd vir Hom so ’n groot respek sal hê dat julle nie sonde sal doen nie.” 21Maar tog het die mense ver bly staan toe Moses weer nadergaan na die donker wolk toe waar God was.