Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Preke
Na tuisblad

Nuwe Preek

Matteus 24 - Moenie die tekens van die tye miskyk nie

LITURGIE BY DIE OGGENDDIENS
VOORAF SANG: Lb 334:1,2,3,4. Sb 3-3:1,2.
ONTMOETINGSDIENS
Toetree lied: Ps 23-2:3
Votum en groetseën.
Lofsang: Psalm 104-1: 1, 2, 3.
Geloofsbelydenis
Sang: Sb 13-3. Amen
VEROOTMOEDIGING- EN VERSOENINGSDIENS
Verbondsreëls
Sang: Ps 19-1:4
Gebed
Liefdegawes opgeneem
Kinderkerk
WOORDDIENS
Sang: Ps 1-1: (lees vers 1), 2 (sing)
Skriflesing en prediking
Matteus 24:32-35
Sondag 19, HK.
Fokusvers: Matteus 24:33.
ANTWOORDDIENS
Gebed.
Lofsang: Sb 15-7: 1, 5.
Wegstuurseën
Sing: Sb 13-2. Amen

FOKUSGEDAGTE: MOENIE DIE TEKENS VAN DIE TYE MISKYK NIE
FOKUSVERS:
So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur (Matteus 24:33)


OORSIG
Ons beleef tye van uitsonderlike rampe, vervolging van Christene, profesieë van die wegraping en veel meer! Wat kan ons daaruit aflei oor die wederkoms van Jesus?
WANNEER JULLE HIERDIE DINGE SIEN...
Die dissipels vra twee vrae: Oor die afbreek van die tempel in Jerusalem, asook oor die einde van die wêreld. Die val van Jerusalem sou die dissipels beleef – is dit ook die einde? Jesus antwoord met ʼn vyeboom gelykenis: Ja, maar ook nog nie! Wanneer julle hierdie dinge sien, sal julle weet ... wat is "hierdie dinge"?
DIE TYD IS NABY, VOOR DIE DEUR...
Die wederkoms is NABY. "Naby" het hier twee betekenisse. Naby in "tyd" maar ook naby in "aan die werk wees". Soos die somer se nabyheid sigbaar is in die vyeblare wat bot, so is daar kragte in die skepping en geskiedenis aan die werk. Daaraan siens ons die nabyheid van die koms van die Messias.
IN DIE LEEFTYD VAN HIERDIE GESLAG...
"Hierdie geslag" - die Jode van daardie tyd. Hulle sou Jesus laat kruisig en God se oordeel met die verwoesting van Jerusalem beleef. Net so sal die kerk van Christus (insluitend bekeerde Jode) die Messias sien kom op die wolke. Sien die tekens raak – wees seker Hy is aan die kom.

Geliefde Gemeente!
Daar is nie 'n spesiale koerantberig nodig om aan te kondig wanneer die somer kom nie. Geen spesiale TV-nuus uitsending wat die mense se aandag daarop vestig dat 'n nuwe seisoen aangebreek het nie. Ons sien dit aan die tekens van die somer. Die bome van die veld en tuin wys duidelik dat daar nuwe lewe kom.
In Palestina was dit niks anders nie. Daarom wys Jesus die dissipels daarop dat die vyeboom 'n boodskap oor die koms van die koninkryk dra. Wanneer die punte van sy takke begin sag word en nuwe knoppies vorm, wanneer die blaar homself losdraai uit sy botsel om die lenteson te groet ... dan weet die mense: Somer is aan die kom.
Die tekens van die tyd wys watter seisoen aan die kom is. So is daar dinge aan die gebeur in die wêreld, tussen die volke en nasies, in die natuur, op godsdienstige gebied, wat tekens is van die koms van die koninkryk.
Hierdie gelykenis vind ons in die profetiese rede van Jesus. Daardie prediking wat wys op die dinge wat nog in vervulling moet gaan, voordat die einde kom. Die preek het sy oorsprong in die gesprek van Jesus en sy dissipels en 'n vraag wat hulle vra (24:1vv). Hy het vir hulle gesê:
“Julle sien al hierdie dinge? Dit verseker ek julle: Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word”

Dan kom die dubbele vraag van die dissipels:
"Sê vir ons,
WANNEER sal hierdie dinge gebeur
EN
WAT sal die TEKEN van u koms en die einde van hierdie wêreld wees".


WANNEER JULLE HIERDIE DINGE SIEN...
Jesus antwoord sy dissipels: "Wanneer julle hierdie dinge sien, moet julle weet dat die tyd naby is, voor die deur". Wat is "hierdie dinge" waarna Jesus verwys? Dit is die dinge waaroor Jesus gepraat het in die voorafgaande deel van die profetiese rede.
Die dissipels se twee vrae aan die begin was i.v.m.:
(1) die afbreek van die tempel in Jerusalem,
asook (2) oor die koms van die Messias en die einde van die wêreld.
Ons kan die antwoord van Jesus onderskei in die dinge wat met die val van Jerusalem in vervulling sal gaan en die wat nog uitstaande sal bly tot met sy wederkoms. Kom ons som die dinge wat Jesus gesê het kortliks op, sonder om op die betekenis van elkeen in te gaan.
Die een uitstaande gebeurtenis, is dat die tempel en die stad Jerusalem afgebreek sal word. Dit is iets wat van die mense wat na Jesus geluister het nog kon beleef. Dit sou veertig jaar later plaasvind. Hulle sou dit sien. Dit wat ook in daardie tyd in vervulling sou gaan, is die gruwelike ding wat in die heilige plek sal staan (‘n profesie van Daniël). Dit verwys na die ontheiliging van die tempel in Jerusalem tydens die inval van Jerusalem deur die Romeinse soldate.
Verder is daar oorloë, nasies wat teen mekaar opstaan, hongersnood en aardbewings. Dit noem Jesus die geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Dit is nog nie die einde nie.
Daar sal vervolging van die Christene wees, mense sal afvallig word van die ware geloof, mekaar verraai en mekaar haat. Valse profete wat valse Christusse verkondig, sal opstaan. Die wet van die Here sal geminag word en die liefde sal verkoel.
Maar sê Jesus, die evangelie moet eers aan die hele wêreld verkondig word. Dan sal die einde kom.
Die einde word beskryf as iets wat niemand sal kan mis nie. Daar sal sulke geweldige tekens in die hemelruim wees, asook 'n teken van die Seun van die mens, dat die volke van die aarde verslae sal raak. Hy kom met groot krag en majesteit.
Hierdie dinge, sê Jesus, is tekens van die koms van die koninkryk van God.

DIE TYD IS NABY, VOOR DIE DEUR...
Maar wat bedoel die Here Jesus as Hy sê: "... weet dat die tyd naby is, voor die deur"?
Ons sien reeds in die vraag van die dissipels 'n mistasting oor die tyd van die koninkryk sê koms. Hulle vra so in een asem twee dinge: oor die val van die stad Jerusalem, maar ook oor die koms van die Here Jesus wanneer die einde van die wêreld sal aanbreek. Hulle het dit baie naby verwag. Maar Jesus sê dan ook nou dit is NABY, ja voor die deur.
Ja, maar Jesus vermy hulle vraag. Hy sê eintlik aan hulle: Julle vraag is verkeerd! God wil nie vir ons 'n dag en datum vir die toekomstige gebeure gee nie. Dit sy voorreg om in sy alwysheid te weet. Wat Hy wel wil hê is dat ons moet weet dat die koninkryk aan die kom is. Daarom vind ons hier in die woord "naby" eintlik twee betekenisse.
1) Naby kan beteken naby in tyd. Daar is nie meer baie jare oor nie. So was dit ook met verskeie dinge wat Jesus genoem het. Die vervolging van Christene het gou begin, valse leraars was spoedig daar, die val van Jerusalem het nie lank gewag nie.
2) Naby kan egter ook die betekenis hê van aan die werk wees binne en rondom jou. Daardie betekenis sien ons in die beeld van die vyeboom. Wanneer sy takke begin sag word, is die krag wat die nuwe blare laat ontstaan reeds aan die werk. Die hitte van die komende somer laat reeds groeiprosesse plaasvind. Alles gebeur nie sommer oornag nie.
In die grootste gedeelte van die profetiese rede het ons met hierdie betekenis van "naby" van die koninkryk van God te doen. Kom ons kyk weer na die dinge wat Jesus genoem het: Twee maal waarsku Hy baie duidelik: “Dan is dit nog nie die einde nie!” Die een maal in verband met die geweldige oorloë en stryd tussen die nasies. Jesus sê: Dit moet gebeur, maar is nog nie die einde nie.
Die ander is wanneer mense sal roep: Kyk hier is die Christus of kyk daar! Dit kan nie die einde wees nie, want wanneer Hy kom, sal dit nie nodig wees om mense sê aandag daarop te vestig nie. Almal sal dit weet. Maar tog is die roep na valse Christusse ook iets wat moet gebeur.
Aan die ander kant is daar twee duidelike maatstawwe wat Jesus aandui vir die nabyheid van sy wederkoms. Die een is dat Hy nie sal kom voordat die evangelie aan die hele wêreld verkondig is nie. Die ander is die groot verdrukking wat vir die gelowiges wag. Kort daarna sal die teken van die Seun van die mens aan die hemel verskyn.
Hierdie tweede betekenis van "naby" wees leer vir ons dit: Wanneer ons oorloë en stryd sien, wanneer daar hongersnood is en aardbewings, wanneer daar valse godsdienste opkom, dink dan aan die krag wat in die vyeboom se takke nuwe lewe na die winter nuwe bring. Jesus noem hierdie dinge die "geboortepyne van die nuwe tyd".
Daar is dus een definitiewe les te leer uit die profetiese rede: Die koninkryk van God is komend, sigbaar werkend, onmiskenbaar aan die kom. Daardie tekens sien ons in die geskiedenis sedert Jesus hierdie profetiese rede gelewer het. Ons moet dus nie moedeloos raak oor dinge wat gebeur nie, dit is dinge wat moet kom.
Maar daar sal 'n definitiewe besliste dag wees, dan is die geboortepyne verby, dan vind die geboorte plaas. Daardie dag sal almal op aarde verslae staan. Dan is dit die finale deurbraak van die koninkryk en kom die eindoordeel.

IN DIE LEEFTYD VAN HIERDIE GESLAG...
Maar wat beteken dit as Jesus sê: "Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur...". Die woorde laat mense dikwels struikel, want dit is moeilik om te verstaan. Veral in die eerste aantal jare na Christus se hemelvaart het mense verwag dat Jesus nog in die tyd van daardie geslag mense sou kom om sy koninkryk te vestig. Dit het egter nie gebeur nie. Die mense het die uitdrukking dus verkeerd verstaan.
Dit lyk dan eerder of Jesus met "hierdie geslag" sê: "hierdie huidige volk of nasie". "Hierdie geslag" beteken dus dat daar ‘n oorblyfsel van die ou verbondsvolk sal bly bestaan. Die Christene kon dink dat God sy ou verbondsvolk Israel verwerp het en dat hulle voor sy oë vernietig sou word. Hulle kon dit aflei uit die verwoesting van Jerusalem deur die Romeinse owerhede. Hulle het Christus verwerp en laat kruisig. Was hulle tyd van genade dalk verby?
Nee, Jesus beloof hier dat die Joodse volk (hierdie geslag) sal bly voortbestaan. Soos vir die ander nasies, sal daar vir hulle ook genadetyd wees. Soos hulle Jerusalem sou sien val, so sal daar Jode wees wat die Messias sal sien kom op die wolke. In Romeine beskryf die apostel Paulus ook die rol van die oorblyfsel van die ou verbondsvolk in die verlossingsplan van God.
Ons kan as Christene nie ons oë daarvoor toemaak dat die volk Israel steeds ‘n belangrike rol in die Here se raadsplan het nie. Die terugkeer van die volk na hulle land sedert 1948, ook die stryd in die Midde-ooste oor Jerusalem, is alles tekens van die tye. Ons kan egter nie nou dieper daarop ingaan nie. Weet egter dit: Jesus beloof dat die Jode (die oorblyfsel van die 12 stamme van Israel) as volk tot die eindtyd sal bly bestaan.
Maar die Here troos ons wat nie Jode is nie ook. Die kerk is die nuwe volk van God, wat soos nuwe takke in die boomstam van die ou Israel geënt is. Al is die aanslag teen die kerk hoe fel, al kom die groot verdrukking nog. Die kerk van Christus sal tot met die wederkoms bly bestaan. Deur die profetiese rede troos Jesus dat die uitverkorenes, die gelowiges in Jesus Christus, die nuwe Israel, bewaar sal bly tot met sy koms. Hulle sal deel hê aan die nuwe wat kom.
Jesus sê vandag vir jou en my: Daar is nie 'n antwoord op WANNEER Hy weer sal kom nie, maar 'n duidelike antwoord op die DAT. Jy moet nie aarsel om te getuig en te bid DAT Christus gou moet kom nie, want sy koninkryk is naby, voor die deur. Ons sien dit in die gebeure van 2012. Moenie net koerant lees en TV-nuus kyk nie. Lees ook die profesieë van die ewige Woord van God. Daarin troos die Here die gelowiges tot met sy koms op die wolke. Hy is in beheer. Hy stuur alles na ‘n einde, wanneer die heerlikheid vir die ware gelowiges sal aanbreek, maar die oordeel vir die Satan en die ongelowiges. Waarop moet ons dan fokus in die nuwe jaar wat wag? Om die evangelie van verlossing met krag en oortuiging te verkondig, binne die kerk en na buite. Want die genadetyd om tot inkeer te kom, sal beslis verbygaan.
AMEN.